Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον Καθαρισμό Οικοπέδων και Ανοικτών Χώρων στα Δημοτικά Όρια Κάτω Πολεμιδιών (Αρ. 4/2017 )

Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Κάτω Πολεμιδιών

Αριθμός και Τίτλος Προκήρυξης:  4/2017 – Προσφορά για τον καθαρισμό οικοπέδων και ανοικτών χώρων στα δημοτικά όρια των Κάτω Πολεμιδιών.

Παραλαβή εγγράφων προσφοράς:  Από τη Γραμματεία του Δήμου (οδό Παναγίας Ευαγγελιστρίας 128, 4156 Κάτω Πολεμίδια) και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων

Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής: 12/05/2017 ώρα 12:00 μεσημέρι

28/04/2017