Εκπτώσεις Φορολογίας σκυβάλων για οικιακά υποστατικά για το έτος 2017

Εκπτώσεις Τελών Συλλογής Οικιακών Σκυβάλων

(α) Στους κατόχους «Βιβλιαρίου Ατόμου με Αναπηρία» το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων (Υ.Μ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχετε  έκπτωσης ως εξής

Ι. Σε μισθωτούς που σύμφωνα με τον ‘Έκτο Πίνακα του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 1980 (Ν. 41/80) έχουν αναπηρία βαθμού 75% και άνω παρέχεται έκπτωση 50%, ανεξάρτητα από το ύψος τους εισοδήματος τους.

(β) Τα νοικοκυριά συνταξιούχων  που το μόνο εισόδημα τους είναι οι συντάξεις γήρατος  που παίρνουν θα πληρώνουν ποσό που είναι ίσο με το ποσοστό 10% των συνολικών μηνιαίων συντάξεων που παίρνουν και οι δύο συνταξιούχοι.. Ελάχιστο ποσό χρέωσης € 65,00.

Οι υπερήλικες που έχουν ηλικία άνω των 75 μέχρι και την ηλικία των 85 ετών στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους να πληρώνουν € 25,00.

(γ) Χήρες

Να πληρώνουν ποσοστό ίσο με το 10% της μηνιαίας σύνταξης χηρείας τους, το οποίο όμως να μην ξεπερνά το ποσό των € 135,00 . Αν τα πιο πάνω εισοδήματα δεν ξεπερνούν τα € 750,00 τότε να πληρώνουν € 70,00. Εάν εργάζονται να πληρώνουν το 10 % των μηνιαίων απολαβών αφού παρουσιάζουν πιστοποιητικό απολαβών από τον  εργοδότη τους.

(δ) Διαζευγμένες

ι. ‘Όσες δεν παίρνουν οποιοδήποτε επίδομα από το Γραφείο Ευημερίας ή/ και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή /και διατροφή από τον πρώην σύζυγο τους, να πληρώνουν     € 70,00.

ιι. ‘Όσες/‘Όσοι επιδοτούνται από το Γραφείο Ευημερίας ή/και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και που παίρνουν διατροφή από τον πρώην σύζυγο τους, να πληρώνουν ποσό ίσο με 10% του μηνιαίου επιδόματος που παίρνουν από το Γραφείο Ευημερίας ή/και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και της διατροφής από το σύζυγο τους, αφού προσκομίσουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις στο Δήμο, το οποίο όμως να μην ξεπερνά το ποσό των €70-.     

Αν τα πιο πάνω επιδόματα δεν ξεπερνούν τα € 700,00 μηνιαίως, τότε να πληρώνουν € 70,00 νοούμενου ότι δεν εργάζονται . Όσες εργάζονται να πληρώνουν το 10 % των μηνιαίων απολαβών αφού παρουσιάζουν πιστοποιητικό απολαβών από τον  εργοδότη τους. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΩΡΗΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ . Το πιο πάνω ισχύει και για άντρες οι οποίοι επιδοτούνται από το Γραφείο Ευημερίας.

(ε) Ανύπαντρες       

ι. Να πληρώνουν ποσοστό ίσο με το 10% των μηνιαίων απολαβών αφού παρουσιάζουνε πιστοποιητικό απολαβών από τον  εργοδότη τους , το οποίο όμως να μην ξεπερνά το ποσό των € 135,00-

Αν οι πιο πάνω απολαβές δεν ξεπερνούν τις € 700,00 μηνιαίως, τότε να πληρώνουν € 70,00.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ιι. Αν δεν εργάζονται να πληρώνουν € 70,00.

(στ) Όσοι / Όσες  είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος να πληρώνουν € 80,00 νοουμένου     ότι θα  προσκομίσουν στα Ταμεία του Δήμου  Βεβαίωση λήψης του πιο πάνω επιδόματος.

(ζ) Στις οικογένειες Πολυτέκνων παραχωρείται έκπτωση 20 % ανεξαρτήτως του εισοδήματος τους. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ . Δικαιούχος της πιο πάνω έκπτωσης είναι   οποιαδήποτε οικογένεια έχει ανήλικο παιδί ή / και στρατιώτη / φοιτητή αφού προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο.

(η) Στις οικογένειες μέλη της ΠΟΠΟ παραχωρείται έκπτωση  5 %. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ . Δικαιούχος της πιο πάνω έκπτωσης είναι   οποιαδήποτε οικογένεια έχει ανήλικο παιδί ή / και στρατιώτη αφού προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο.

(θ) Οι βοηθητικές Κατοικίες να πληρώνουν € 68,00. Όσες από αυτές είναι ακατοίκητες να  πληρώνουν € 35,00

(ι)     Κατοικίες οι οποίες είναι ακατοίκητες να πληρώνουν    € 65,00

Απαραίτητα δικαιολογητικά για μειώσεις:

α) Ανάπηροι:

Βεβαίωση από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι είναι λήπτης Σύνταξης Ανικανότητας στο οποίο   να αναγράφεται  το ποσοστό ανικανότητας

β) Συνταξιούχοι: 

 1. Βεβαίωση λήψης σύνταξης από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να αναγράφεται το ποσό τους μηνιαίας σύνταξης και για τους δύο συνταξιούχους
 2. Ή βεβαίωση τους Τράπεζας που να αναγράφεται το ποσό και να διευκρινίζεται αν είναι σύναξη χηρείας ή σύνταξη γήρατος
 3. Εάν τους εκ των δύο συνταξιούχων δεν λαμβάνει σύνταξη να παρουσιάζει βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις ότι δεν είναι δικαιούχος σύνταξης ή βεβαίωση των Κοινωνικών Ασφαλίσεων με μηδενικές Ασφαλιστέες αποδοχές. Εάν ένας εκ των δύο εργάζεται  θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
 4. Αν τους εκ των δύο έχει αποβιώσει να προσκομίζεται το πιστοποιητικό θανάτου

Υπερήλικες:

Όσοι έχουν κλείσει την ηλικία  των 75 ετών (δηλ. η ημερομηνία γεννήσεις τους είναι μέχρι το 1942) να προσκομίζουν αντίγραφο τους πολιτικής τους ταυτότητας νοουμένου ότι η φορολογία είναι στο όνομα του υπερήλικα.

γ) Χήρες:

 1. Βεβαίωση των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ποσό Σύνταξης Γήρατος και Σύνταξης Χηρείας
 2. Βεβαίωση τους Τράπεζας που να αναφέρει ότι είναι Σύνταξη  Γήρατος/Σύνταξη Χηρείας
 3. Εάν εργάζονται ένα απόκομμα του Μισθού

δ) Διαζευγμένες:

 1. Αντίγραφο Διαζυγίου
 2. Αντίγραφο Μισθοδοσίας
 3. Εάν είναι λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας να προσκομίζουν το απόκομμα τους επιταγής τους
 4. Εάν δεν εργάζονται να προσκομίζουν βεβαίωση των Κοινωνικών    Ασφαλίσεων ότι δεν έχουν ασφαλιστέες αποδοχές για το τρέχον έτος

ε)  Ανύπαντρες:

 1. Βεβαίωση από Κοινοτάρχη ότι ζουν μόνες τους
 2. Απόκομμα Μισθοδοσίας
 3. Εάν δεν εργάζονται να προσκομίζουν βεβαίωση των Κοινωνικών    Ασφαλίσεων ότι δεν έχουν ασφαλιστέες αποδοχές για το τρέχον έτος

στ) Πολύτεκνοι:

 1. Κάρτα Πολυτέκνων ανανεωμένη για το τρέχον έτος
 2. Αν έχουν εξαρτώμενο το οποίο είναι φοιτητής/στρατιώτης τότε να προσκομίσουν βεβαίωση φοίτησης του Πανεπιστημίου / ή βεβαίωση από την μονάδα τους

ζ) Ενοικιαζόμενες οικίες: Ενόψει του γεγονότος ότι η φορολογία γίνεται στο όνομα του ιδιοκτήτη, όσοι/όσες νοικιάζουν να παρουσιάζουν το ενοικιαστήριο έγγραφο για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την έκπτωση που δικαιούνται.

28/07/2017