ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

 
Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών κηρύσσοντας γενική εκστρατεία καθαριότητας και ευπρεπισμού, καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, τεμαχίων και άλλων ανοικτών χώρων που βρίσκονται στην περιοχή, να φροντίσουν για τον καθαρισμό τους και για την απομάκρυνση όλων των χόρτων και άλλων άχρηστων αντικειμένων από αυτά σε αδειοδοτημένη μονάδα παραλαβής αποβλήτων, μέχρι την 14η Μαΐου 2019.
Ο καθαρισμός είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους.
Όσοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να μεριμνήσουν από μόνοι τους τον καθαρισμό των οικοπέδων τους τότε μπορούν να αποταθούν στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου, στο τηλ. 25821382 (εσωτ.3) για τη σχετική διευθέτηση. 
Η χρέωση θα είναι  €70,00 για τον καθαρισμό κανονικού οικοπέδου και €35,00 για τον καθαρισμό μισού οικοπέδου.
Μετά τις 14 Μαΐου 2019 συνεργείο του Δήμου θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα ή άλλα τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες του με τα πιο πάνω ποσά.
Ο Δήμος καλεί όλους τους δημότες/ιδιοκτήτες να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας για αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και για το καλό της πόλης των Κάτω Πολεμιδιών.
Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες και αποστέλλεται με βάση τον περί Δήμων Νόμο.
 
 
 

 

05/04/2019