Παράταση στην πληρωμή φορολογιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών πληροφορεί το κοινό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει όπως δοθεί παράταση στην πληρωμή φορολογιών (τέλη αποκομιδής σκυβάλων, επαγγελματική άδεια και άδεια επαγγελματικού υποστατικού) για το έτος 2017, μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2018.  Μετά την πιο πάνω ημερομηνία θα επιβάλλεται προσεπιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου ποσού, όπως προνοείται από τη σχετική νομοθεσία.

28/12/2017