Εκπτώσεις Φορολογίας Σκυβάλων για οικιακά υποστατικά για το έτος 2020

 
 
 Εκπτώσεις Τελών Συλλογής Οικιακών Σκυβάλων 
 
(α)   Στους κατόχους «Βιβλιαρίου Ατόμου με Αναπηρία» το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων (Υ.Μ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχεται  έκπτωση ως εξής: 
Ι      Σε μισθωτούς που σύμφωνα με τον ‘Έκτο Πίνακα του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 1980 (Ν. 41/80) έχουν αναπηρία βαθμού 75% και άνω παρέχεται έκπτωση 40%, ανεξάρτητα από το ύψος τους εισοδήματος τους. 
 
(β) Τα νοικοκυριά συνταξιούχων  που το μόνο εισόδημα τους είναι οι συντάξεις γήρατος  που παίρνουν θα πληρώνουν ποσό που αντιστοιχεί στο 10% των συνολικών μηνιαίων συντάξεων που παίρνουν και οι δύο συνταξιούχοι.. Ελάχιστο ποσό χρέωσης € 72,00.
 
Οι υπερήλικες που έχουν ηλικία μεταξύ 75 μέχρι 85 ετών (μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους) να πληρώνουν € 25,00.
 
(γ) Χήρες
   Να πληρώνουν ποσό ίσο με το 10% της μηνιαίας σύνταξης χηρείας τους, το οποίο όμως να μην ξεπερνά το ποσό των € 145,00.  Αν τα πιο πάνω εισοδήματα δεν ξεπερνούν τα € 770,00 τότε να πληρώνουν € 77,00. Εάν εργάζονται να πληρώνουν το 10 % των μηνιαίων τους απολαβών αφού παρουσιάζουν πιστοποιητικό απολαβών από τον  εργοδότη τους. 
 
 (δ) Διαζευγμένες
 ι. Όσες δεν παίρνουν οποιοδήποτε επίδομα από το Γραφείο Ευημερίας ή/ και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή /και διατροφή από τον πρώην σύζυγο τους, να πληρώνουν     € 77,00.
ιι. Όσες επιδοτούνται από το Γραφείο Ευημερίας ή/και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και που παίρνουν διατροφή από τον πρώην σύζυγο τους, να πληρώνουν ποσό ίσο με 10% του μηνιαίου επιδόματος που παίρνουν από το Γραφείο Ευημερίας ή/και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και της διατροφής από το σύζυγο τους, αφού προσκομίσουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις στο Δήμο, το οποίο όμως να μην ξεπερνά το ποσό των €145-.
Αν τα πιο πάνω επιδόματα δεν ξεπερνούν τα € 770,00 μηνιαίως, τότε να πληρώνουν € 77,00 νοούμενου ότι δεν εργάζονται . Όσες εργάζονται να πληρώνουν το 10% των μηνιαίων τους απολαβών, αφού παρουσιάσουν πιστοποιητικό απολαβών από τον  εργοδότη τους. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ . Το πιο πάνω ισχύει και για άντρες οι οποίοι επιδοτούνται από το Γραφείο Ευημερίας.
 
(ε) Ανύπαντρες
ι. Να πληρώνουν ποσό ίσο με το 10% των μηνιαίων απολαβών αφού παρουσιάσουν πιστοποιητικό απολαβών από τον  εργοδότη τους , το οποίο όμως να μην ξεπερνά το ποσό των € 145,00-
Αν οι πιο πάνω απολαβές δεν ξεπερνούν τις € 770,00 μηνιαίως, τότε να πληρώνουν € 77,00.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ιι. Αν δεν εργάζονται να πληρώνουν € 77,00.
 
(στ) Όσοι / Όσες  είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος να πληρώνουν € 80,00 νοουμένου     ότι θα  προσκομίσουν στα ταμεία του Δήμου  βεβαίωση λήψης του πιο πάνω επιδόματος.
 
( ζ ) Στις οικογένειες Πολυτέκνων παραχωρείται έκπτωση 20 % ανεξαρτήτως του εισοδήματος τους. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ . Δικαιούχος της πιο πάνω έκπτωσης είναι οποιαδήποτε οικογένεια έχει ανήλικο παιδί ή / και στρατιώτη / φοιτητή αφού προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο.
 
(η)  Στις οικογένειες μέλη της ΠΟΠΟ παραχωρείται έκπτωση  5 %. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ . Δικαιούχοι της πιο πάνω έκπτωσης είναι οικογένειες που έχουν ανήλικο παιδί ή / και στρατιώτη αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο.
 
(θ) Οι βοηθητικές κατοικίες να πληρώνουν €75,00. Όσες από αυτές είναι ακατοίκητες να  πληρώνουν €40,00  
 
(ι) Κατοικίες οι οποίες είναι ακατοίκητες να πληρώνουν €70,00
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 
α) Ανάπηροι:  
Βεβαίωση λήψης σύνταξης από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία να αναγράφεται  το ποσοστό ανικανότητας
 
β)  Συνταξιούχοι:  
1) Βεβαίωση λήψης σύνταξης από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να αναγράφεται το ποσό της μηνιαίας σύνταξης και για τους δύο συνταξιούχους
2) Ή βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία να αναγράφεται το ποσό και να διευκρινίζεται εάν είναι σύνταξη χηρείας ή σύνταξη γήρατος
3) Εάν ένας εκ των δύο συνταξιούχων δεν λαμβάνει σύνταξη τότε να παρουσιάζει από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων βεβαίωση ότι δεν είναι δικαιούχος σύνταξης ή βεβαίωση με μηδενικές ασφαλιστικές αποδοχές. Εάν ένας εκ των δύο εργάζεται θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
4) Εάν ένας εκ των δύο έχει αποβιώσει να προσκομίζεται το πιστοποιητικό θανάτου 
 
 Υπερήλικες:  
 
Όσοι έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. η ημερομηνία γέννησης τους είναι μέχρι το 1944) να προσκομίσουν αντίγραφο τους πολιτικής τους ταυτότητας νοουμένου ότι η φορολογία είναι στο όνομα τους.
 
γ)    Χήρες: 
1) Βεβαίωση του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ποσό Σύνταξης Γήρατος και Σύνταξης Χηρείας
2)    Βεβαίωση της Τράπεζας που να διευκρινίζεται εάν είναι  Σύνταξη  Γήρατος ή/και Σύνταξη Χηρείας
3)    Εάν εργάζονται ένα απόκομμα του Μισθού
 
δ)   Διαζευγμένες:
1) Αντίγραφο Διαζυγίου
2)   Αντίγραφο Μισθοδοσίας
3) Εάν είναι λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας να προσκομίσουν το απόκομμα της επιταγής          τους
4)  Εάν δεν εργάζονται να προσκομίσουν βεβαίωση του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με μηδενικές             
     ασφαλιστικές αποδοχές για το τρέχον έτος
 
ε)    Ανύπαντρες:
1) Βεβαίωση από Κοινοτάρχη ότι διαμένουν μόνες τους
2) Απόκομμα Μισθοδοσίας
3) Εάν δεν εργάζονται να προσκομίσουν βεβαίωση του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με μηδενικές ασφαλιστικές αποδοχές για το τρέχον έτος
 
(στ)  Λήπτες Ε.Ε.Ε.:
Να παρουσιάσουν βεβαίωση λήψης του πιο πάνω επιδόματος.
 
ζ-η)  Πολύτεκνοι / Μέλη της ΠΟΠΟ:  
1) Κάρτα Πολυτέκνων / Πενταμελούς Οικογένειας, ανανεωμένη για το τρέχον έτος
2) Αν έχουν εξαρτώμενο το οποίο είναι φοιτητής/στρατιώτης τότε να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση φοίτησης από το Πανεπιστήμιο / ή σχετική βεβαίωση από την μονάδα τους
 
Ενοικιαζόμενες οικίες:    
 
Ενόψει του γεγονότος ότι η φορολογία εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη, οι ενοικιαστές θα πρέπει να παρουσιάσουν το ενοικιαστήριο έγγραφο για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ανάλογη έκπτωση. 
 
 
 
10/11/2020