ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

 
Αναθέτουσα Αρχή:  Δήμος Κάτω Πολεμιδιών

Αριθμός και Τίτλος Προκήρυξης:  8/2018 – Προσφορά για τη μίσθωση υπηρεσιών βιβλιοθηκονόμου για τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών

Πληροφορίες και έγγραφα προσφοράς:  Γραμματεία Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (Παναγίας Ευαγγελιστρίας 128, 4156 Κάτω Πολεμίδια / τηλ. 25-821382 ext. 106)

Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής:  29/10/2018 ώρα 12:00 μεσημέρι
 
 

 

16/10/2018