Παραχώρηση Υποτροφιών σε Δημότες Κάτω Πολεμιδιών

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Frederick University, ανακοινώνει την παραχώρηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 ως ακολούθως:

  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Υποτροφίες Αριστείας:

- Υποτροφίες ύψους 75% σε μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,00 και άνω
- Υποτροφίες ύψους 50% σε μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18,00 – 18,99
- Υποτροφίες ύψους 25% σε μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17,00 – 17,99

Κοινωνικο-οικονομικές Υποτροφίες:

- Υποτροφίες Φοιτητικής Μέριμνας οι οποίες θα εξετάζονται κατά περίπτωση
- Υποτροφίες ύψους 15% σε μαθητές/μαθήτριες πολύτεκνων οικογενειών

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Οικογένειας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας:

- Υποτροφίες ύψους 10% σε περιπτώσεις ταυτόχρονης φοίτησης δύο (2) ή/και περισσότερων αδερφιών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Υποτροφίες Αθλητικής Διάκρισης

- Υποτροφίες μέχρι 40% σε μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετέχουν σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα συμβατικά ακαδημαϊκά προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με εξαίρεση το πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική.  Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρεται και ισχύουν για το πρώτο έτος σπουδών και η επέκταση τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υποτρόφου.

  • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ακαδημαϊκές Υποτροφίες σε Τελειόφοιτους Μαθητές/Μαθήτριες Λυκείου

- Υποτροφίες ύψους 75% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών σε τελειόφοιτους μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,00 ή ψηλότερο
- Υποτροφίες ύψους 50% για το πρώτο Ακαδημαϊκό έτος σπουδών σε τελειόφοιτους μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18,00 ή ψηλότερο
- Υποτροφίες ύψους 25% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών σε τελειόφοιτους μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17,00 ή ψηλότερο

Πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας

- Οικονομική ενίσχυση ύψους 15% σε φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ή που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.  Οι υποψήφιοι για οικονομική βοήθεια θα μπορούν να αιτηθούν στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Υποτροφίες για αδέλφια με ταυτόχρονη φοίτηση

- Μείωση ύψους 10% για κάθε φοιτητή, σε περιπτώσεις ταυτόχρονης πλήρης φοίτησης δύο (2) ή/και περισσότερων αδερφιών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αθλητικές Υποτροφίες

- Υποτροφίες μέχρι 25% σε όσους συμμετάσχουν σε αθλητική ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

  • Frederick University

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών – Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

- Δύο (2) ολικές υποτροφίες διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19,00 – 20,00
- Τέσσερις (4) υποτροφίες 50% των διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18,00 – 18,99
- Οκτώ (8) μερικές υποτροφίες για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17,00 – 17,99.  Οι μερικές υποτροφίες κυμαίνονται από 10%  μέχρι 20% βάσει απολυτηρίου και βαθμολογίες σε επιμέρους μαθήματα.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας.  Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσης τους, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες βάσει του σχεδίου υποτροφιών για φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα  μπορούν επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Μεταπτυχιακά Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

Στο πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν διάφορα σχέδια υποτροφιών για τα πιο πάνω προγράμματα που αφορούν απόφοιτους τόσο του Πανεπιστημίου Frederick όσο και άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων.  Οι υποτροφίες, ύψους μέχρι και 75% των διδάκτρων καλύπτουν ολόκληρο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα – 90 ECTS.

Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.  Επιπλέον, παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο Frederick ή στο Frederick Institute of Technology. 

Για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα:

  • Μια (1) υποτροφία που θα καλύπτει το 20% των διδάκτρων
  • Δύο (2) υποτροφίες όπου θα καλύψουν το 10% των διδάκτρων

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας.  Από το 2ο έτος σπουδών διατηρούν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στην Οικονομική Επιτροπή του Πανεπιστήμιου.

Αθλητικές Υποτροφίες

Παρέχονται αθλητικές υποτροφίες ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/τριας και της προσφοράς του/της στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick.

Κύρια κριτήρια επιλογής είναι οι υποψήφιοι να διαμένουν στα Κάτω Πολεμίδια και η οικογενειακή οικονομική κατάσταση. 

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 27η Ιουλίου 2018.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν γραπτή επιστολή στη Γραμματεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών στην οποία να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κλπ), απολυτήριο λυκείου, το Πανεπιστήμιο στο οποίο ενδιαφέρονται να φοιτήσουν και τον κλάδο σπουδών, και να επισυνάπτονται οποιαδήποτε στοιχεία που να δικαιολογούν την οικονομικο-κοινωνική κατάσταση της οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών [τηλ. 25821382 (εσωτ. 1)].

04/07/2018